Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon Solid Beauty en een cliënt waarop Schoonheidssalon Solid Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Persoonsgegevens en Privacy

1.De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2.De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3.De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

4.Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Inspanning Schoonheidssalon

Schoonheidssalon Solid Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Schoonheidssalon Solid Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

1.De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de behandeling aan Schoonheidssalon Solid Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Solid Beauty 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen.

2.Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Schoonheidssalon Solid Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken bedrag berekenen.

3.Schoonheidssalon Solid Beauty moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Betaling

1.Schoonheidssalon Solid Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon en op de website.

2.De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

3.Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pintransactie of contant te voldoen.

Cadeaubonnen

Enkel bij Schoonheidssalon Solid Beauty aangekochte cadeaubonnen kunnen als betaalmiddel gebruikt worden. Cadeaubonnen zijn geldig tot op de vermelde datum en zijn niet tegen contanten in te ruilen.

Aansprakelijkheid

1.Schoonheidssaon Solid Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2.Schoonheidssalon Solid Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3.Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Schoonheidssalon Solid Beauty zelf.

Klachten

1.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon Solid Beauty.

2.Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Schoonheidssalon Solid Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Beschadiging en diefstal

1.Schoonheidssalon Solid Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2.Schoonheidssalon Solid Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.